Breadcrumb

Cylinder / bundles marking

CYLINDER AND BUNDLE INFORMATION

Cylinders & Markings

Technical Data Të Dhënat Teknike

Pure gases and gas mixtures are supplied in steel or aluminum cylinders of different sizes. Usually, they are filled with a filling pressure of 200 or 300 bar. The table below contains some typical values for dimensions and contents of some standard cylinders and bundles:

Gazet e pastra dhe përzierjet e gazeve furnizohen në bombula çeliku ose alumini të madhësive të ndryshme. Zakonisht, ato mbushen me një presion të mbushjes prej 200 ose 300 bar. Tabela më poshtë përmban disa vlera tipike për përmasat dhe përmbajtjen e disa bombulave dhe pakove standarde të bombulave.

Cyilnder markings Shënimet mbi bombulat

Compressed gas containers are identified by imprinting on the cylinder shoulder. The imprinting contains the specific cylinder number as well as information about approval for gas species, test dates, materials, owner, etc.

Enët nën presion të gazeve identifikohen nga shënimet mbi shpatullën e bombulës. Stampimi përmban numrin specifik të bombulës, si dhe informacione për miratimin për llojin e gazit, datat e testeve, materialet, pronarin, etj

Please note, that the imprint of the approval for gas species is no indication of the actual contents; this is solely specified on the label of the cylinder.

Ju lutemi kini parasysh se stampimi i miratimit për llojin e gazit nuk është tregues i përmbajtjes aktuale; kjo specifikohet vetëm në etiketën e bombulës.

The color of the cylinder shoulder carries some important information on the cylinder content. With the introduction of EN 1089-3, the color codes for gases in compressed gas cylinders were unified in Europe. A distinction is made according to four possible risk potentials: inert, flammable, oxidizing and toxic/corrosive. In addition, for some gases special colors are explicitly defined, e.g. white for oxygen or black for nitrogen. 

Ngjyra e shpatullës së bombulës përmban disa informacione të rëndësishme mbi përmbajtjen e bombulës. Me hyrjen në fuqi të Standartit Europian EN 1089-3, u unifikuan në Europë kodet e ngjyrave për gazet në bombulat nën presion. Bëhet një dallim sipas katër potencialeve të mundshëm të rrezikut: inerte, të ndezshme, oksiduese dhe toksike/gërryese (korozive). Përveç kësaj, ka ngjyra të veçanta të përcaktuara në mënyrë të qartë për disa gaze, p.sh. e bardhë për oksigjenin ose e zezë për azotin.

 

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? We do, too. Specialty gases from Messer

Contact form for every page

Contact us

select action

contact

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Mr.
By clicking I accept the GDPR policy of the Messer Group. This agreement can be revoked at any time

Download Files Portlet

Download Files Portlet is temporarily unavailable.