Breadcrumb

Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

Këtu do gjeni informacion mbi Politikën e Privatësisë

§ 1 Parimet

 1. Faleminderit që vizituat faqen e internetit të Messer Albagaz sh.p.k. (në tekstin e mëtejmë "Messer") dhe për interesimin tuaj për kompaninë dhe produktet tona. Në vijim, dëshirojmë të shpjegojmë shkurtimisht në çfarë mase, si dhe për çfarë qëllimi i përpunojmë të dhënat tuaja personale, si i mbrojmë të dhënat tuaja personale dhe çfarë do të thotë për ju kur përdorni shërbimet tona online.

Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që mund të lidhen me ju personalisht, p.sh. emri, adresa, adresat e postës elektronike (e-mail), numrat e telefonit ose sjellja e përdoruesit. Për më tepër, të dhënat thjesht teknike që mund t'ju caktohen konsiderohen gjithashtu të dhëna personale.

 1. Personi përgjegjës në bazë të nenit 4 Nr. 7 të Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) është

Messer Albagaz sh.p.k.

Autostrada Tiranë – Durrës, Km 4,5

Tiranë

info@messer.al

+355 0686060233

Gjithashtu gjeni të dhënat tona në faqen tonë të internetit.

 1. Kur na kontaktoni me e-mail ose nëpërmjet një formulari kontakti, të dhënat që jepni (adresa juaj e postës elektronike (e-mail), emri dhe mbiemri juaj, nëse ka, dhe numri juaj i telefonit) do të ruhen nga ne për t'u përgjigjur pyetjet tuaja. Informacioni i dhënë kur na kontaktoni përpunohet në bazë të Nenit  6 Nënpara. 1 lit. f i Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të palës përgjegjëse, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është të përpunojmë kontaktin. Ju mund ta kundërshtoni këtë përpunim të të dhënave në çdo kohë nëse ka arsye që ekzistojnë në situatën tuaj të veçantë dhe që flasin kundër përpunimit të të dhënave. Për këtë qëllim mjafton të  na kontaktoni me një e-mail.
 2. Nëse përdorim ofrues shërbimesh të porositura për funksione individuale të ofertës sonë ose dëshirojmë të përdorim të dhënat tuaja për qëllime reklamimi, ne do t'ju informojmë në detaje për proceset përkatëse më poshtë. Duke vepruar kështu, do të deklarojmë edhe kriteret e përcaktuara për periudhën përkatëse të ruajtjes.
 3. Në parim, përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet nga Messer Information Services GmbH, një filial i Grupit Messer (në tekstin e mëtejmë "MIS"), ofruesi i shërbimit IT të Grupit Messer. MIS është përzgjedhur me kujdes për këtë qëllim dhe është autorizuar siç duhet. Për më tepër, monitorohet rregullisht.

§ 2 Të drejtat tuaja

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat personale që lidhen me ju:

 • E drejta e aksesit
 • E drejta për korrigjim ose fshirje
 • E drejta e kufizimit të përpunimit
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave
 • E drejta për të kundërshtuar përpunimin
 1. Ju keni të drejtë të kërkoni informacion nga ne në çdo kohë në lidhje me të dhënat që kemi ruajtur për ju, si dhe origjinën e tyre, marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u transmetohen këto të dhëna dhe qëllimin për të cilin ato ruhen. Nëse na kërkoni neve ose personit tuaj të kontaktit në Messer me shkrim dhe/ose me e-mail që të korrigjojmë, ndalojmë përdorimin ose të fshijmë të dhënat tuaja personale, ne sigurisht do ta bëjmë këtë pa vonesë.
 2. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt për të ardhmen (Neni 7 & 3 GDPR). Revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit deri në revokimin.
 3. Për aq sa ne e bazojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale në balancën e interesave në përputhje me Nenin. 6 Nënpara. 1 lit. f  të GDPR, ju në parim mund të kundërshtoni përpunimin.
 4. Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke dërguar një email tek: info@messer.al.
 5. Më tej ju informojmë se dhënia e të dhënave tuaja personale në këtë faqe interneti në përgjithësi nuk kërkohet as ligjërisht dhe as kontraktualisht. Ju nuk jeni të detyruar të jepni të dhëna personale në këtë faqe interneti, përveç nëse ne e tregojmë këtë në raste individuale në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Megjithatë, ofrimi i funksioneve të kësaj faqeje interneti dhe ekzekutimi i një urdhri kërkon përpunimin e të dhënave tuaja personale.
 6. Ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni te një autoritet mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave për përpunimin nga ana jonë të të dhënave tuaja personale (Neni 77 GDPR).

§ 3 Mbledhja e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit

 1. Gjatë përdorimit të thjeshtë informativ të faqes së internetit, d.m.th. nëse nuk regjistroheni ose nuk na transmetoni informacione, ne mbledhim vetëm të dhënat personale që browser-i juaj transmeton në serverin tonë. Nëse dëshironi të shikoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme, të cilat janë teknikisht të nevojshme për ne për të shfaqur dhe administruar faqen tonë të internetit dhe për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë e saj. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 Nënpara. 1 lit. f e GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të kontrolluesit, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është administrimi më i lehtë, ofrimi miqësor për përdoruesit e faqes së internetit dhe mundësia për të zbuluar, shmangur dhe ndjekur penalisht hakerimet si dhe keqpërdorimet. Ju mund ta kundërshtoni këtë përpunim të të dhënave në çdo kohë nëse ka arsye që ekzistojnë në situatën tuaj të veçantë dhe që flasin kundër përpunimit të të dhënave. Për këtë qëllim mjafton të na kontaktoni nëpërmjet një e-mail.

Të dhënat personale të mbledhura automatikisht:

 • Adresa IP
 • Data dhe ora e kërkesës
 • Diferenca e zonës kohore nga koha mesatare e Greenwichit (GMT)
 • termi i kërkimit, nëse vini në faqen tonë nëpërmjet një motori kërkimi
 • Skedarët që keni shkarkuar nga faqja jonë (p.sh. dokumente PDF ose Word)
 • Përmbajtja e kërkesës (faqe konkrete)
 • Qasja në kodin e statusit/HTTP
 • Sasia e të dhënave të transmetuara në çdo rast
 • Faqja e internetit nga vjen kërkesa
 • Browser-i
 • Sistemi operativ dhe ndërfaqja e tij
 • Gjuha dhe versioni i softuerit të browser-it

Skedarët e regjistrit të serverit me të dhënat e mësipërme fshihen automatikisht pas 30 ditësh. Ne rezervojmë të drejtën t'i ruajmë skedarët e regjistrit të serverit për më gjatë nëse ekzistojnë fakte që sugjerojnë supozimin e aksesit të paautorizuar (si për shembull një përpjekje për hakerim ose një i ashtuquajtur sulm DDOS).

 1. Ne përdorim gjithashtu cookies për të vendosur kërkesat individuale që bëni në faqen tonë të internetit në një kontekst të përbashkët. Cookies janë të dhëna që një server web-i vendos në sistemin tuaj të TI-së ose i ruan në browser-in tuaj gjatë vizitës tuaj në faqen tonë të internetit, i cili i jep informacion të caktuar subjektit që vendos cookies (në këtë rast, neve). Cookies nuk mund të ekzekutojnë programe ose të transmetojnë viruse në kompjuterin tuaj. Ato përdoren vetëm për ta bërë faqen tonë të internetit më miqësore, më të sigurt dhe më efektive. Ne përdorim cookies vetëm nëse ju keni dhënë pëlqimin që ne ta bëjmë këtë, përveç rastit kur cookies është absolutisht e nevojshme për funksionimin e faqes sonë të internetit (p.sh. përcaktimi i gjuhës në uebsajt). Kur vizitoni faqen tonë të internetit për herë të parë, ne do t'ju pyesim nëse mund të përdorim gjithashtu cookies që nuk janë të nevojshme.

Aty ku hapat specifikë të përpunimit të të dhënave përdorin cookies (p.sh. videot e Piwik Pro dhe YouTube), ne shpjegojmë më poshtë se në cilën bazë ligjore bazojmë përpunimin përkatës të të dhënave.

Përpunimi i të dhënave bazuar në cookies e kërkuara bazohet në Nenin 6 Nënpara. 1 lit. f të GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të kontrolluesit, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është ofrimi i funksionaliteteve të veçanta, dizajni miqësor për përdoruesit e faqes në internet, integriteti si dhe siguria e faqes në internet.

       3. Përdorimi i cookies:

Kjo faqe interneti përdor llojet e mëposhtme të cookies, fushëveprimi dhe funksionaliteti i të cilave shpjegohen më poshtë:

 • Cookies kalimtare fshihen automatikisht kur mbyllni browser-in. Këto përfshijnë, në veçanti, cookies të sesionit. Këto ruajnë një të ashtuquajtur ID sesioni, me të cilën kërkesa të ndryshme nga browser-i juaj mund të caktohen në seancën e përbashkët. Kjo mundëson që kompjuteri juaj të njihet kur të ktheheni në faqen tonë të internetit. Cookies të sesionit fshihen kur dilni ose mbyllni browser-in.
 • Cookies të vazhdueshme fshihen automatikisht pas një periudhe të paracaktuar kohore, e cila mund të ndryshojë në varësi të cookies. Ju mund t'i fshini cookies në çdo kohë në cilësimet e sigurisë së browser-it tuaj.
 • Cookiespalëve të treta Ju mund t'i konfiguroni cilësimet e browser-it tuaj sipas preferencave tuaja dhe, për shembull, të refuzoni të pranoni cookies të palëve të treta (cookies nga ofruesit e palëve të treta, si YouTube) ose të gjitha cookies (skedarët e personalizimit). Ju lutemi vini re se atëherë mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti

Mund të parandaloni përdorimin e objekteve të ruajtjes HTML5 duke vendosur browser-in tuaj në modalitetin privat. Ne gjithashtu ju rekomandojmë që rregullisht të fshini manualisht cookies dhe historikun e browser-it tuaj.

§ 4 Përdorimi i Piwik Pro

  1. Kjo faqe interneti përdor shërbimin e analitikës së uebit Piwik Pro për të analizuar dhe përmirësuar rregullisht përdorimin e faqes sonë të internetit. Statistikat e marra na mundësojnë të përmirësojmë ofertën tonë dhe ta bëjmë atë më interesante për ju si përdorues. Baza ligjore për përdorimin e Piwik Pro është Neni 6 Nënpara. 1 lit. f i GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda kuadrit të "interesit legjitim" të palës përgjegjëse, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është të analizojmë përdorimin e faqes sonë të internetit. Ju mund ta kundërshtoni këtë përpunim të të dhënave në çdo kohë nëse ka arsye që ekzistojnë në situatën tuaj të veçantë dhe që flasin kundër përpunimit të të dhënave. Për këtë qëllim mjafton të na kontaktoni nëpërmjet një e-mail.
  2. Për këtë vlerësim, cookies (shih § 3 për më shumë detaje) ruhen në pajisjen tuaj terminale. Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë ruhet nga pala përgjegjëse ekskluzivisht në serverin e tij në BE. Ju mund të vendosni vlerësimin duke fshirë cookies ekzistuese dhe duke parandaluar ruajtjen e cookies. Nëse parandaloni ruajtjen e cookies, ju lutemi vini re se mund të mos jeni në gjendje ta përdorni këtë faqe interneti në masën e saj të plotë. Parandalimi i ruajtjes së cookies është i mundur përmes cilësimeve në browser-it tuaj. Parandalimi i përdorimit të Piwik Pro është i mundur duke hequr shënimin e mëposhtëm dhe duke aktivizuar kështu shtesën e tërheqjes :

[Piwik Pro iFrame]

  1. Kjo faqe interneti përdor Piwik Pro në formë pjesërisht të anonimizuar. Kjo do të thotë që adresat IP përpunohen në formë të shkurtuar, që do të thotë se ato nuk mund të lidhen drejtpërdrejt me një person. Adresa IP e transmetuar nga browser-i juaj nëpërmjet Piwik Pro nuk bashkohet me të dhëna të tjera të mbledhura nga ne. Referenca personale hiqet menjëherë me fshirjen e pjesshme të adresave IP, në mënyrë që të ruhen vetëm të dhënat statistikore .

Programi Piwik Pro është një projekt me burim të hapur. Informacioni nga ofruesi i palës së tretë për mbrojtjen e të dhënave është i disponueshëm në https://piwikpro.de/datenschutz/...

§ 5 Përdorimi i rrjeteve sociale

 1. Aktualisht përdorim rrjetet sociale si Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Nëpërmjet linqeve, ne ju ofrojmë mundësinë për të ndërvepruar dhe komunikuar me mediat sociale dhe përdoruesit e tjerë në mënyrë që të përmirësojmë ofertën tonë dhe ta bëjmë atë më interesante për ju si përdorues. Ne përdorim të ashtuquajturën zgjidhje me dy klikime. Kjo do të thotë që kur vizitoni faqen tonë, asnjë e dhënë personale nuk i kalohet fillimisht ofruesit të mediave sociale. Mund të identifikoni ofruesin e mediave sociale duke shënuar kutinë me shkronjën ose logon e tij fillestare. Ne ju japim mundësinë të komunikoni drejtpërdrejt me ofruesin e mediave sociale nëpërmjet butonit. Vetëm nëse klikoni në kutinë e shënuar dhe në këtë mënyrë e aktivizoni atë, ofruesi i mediave sociale do të marrë informacionin se ju keni hyrë në faqen përkatëse të internetit të ofertës sonë online. Gjithashtu, transmetohen të dhënat e përmendura në § 3 të kësaj deklarate. Duke aktivizuar linkun, të dhënat tuaja personale transmetohen te ofruesi përkatës i mediave sociale dhe ruhen atje (në rastin e ofruesve amerikanë, mundësisht në SHBA). Meqenëse ofruesi i mediave sociale mbledh të dhënat në veçanti nëpërmjet cookie-ve, ju rekomandojmë që të fshini të gjitha cookies e personalizimit nëpërmjet cilësimeve të sigurisë së browser-it tuaj .
 2. Ne nuk kemi asnjë ndikim në të dhënat e mbledhura dhe procedurat e përpunimit të të dhënave, as nuk jemi në dijeni të fushës së përpunimit të të dhënave, qëllimet e përpunimit ose periudhat e ruajtjes. Ne gjithashtu nuk kemi informacion për fshirjen e të dhënave të mbledhura nga ofruesi i mediave sociale. Në lidhje me këtë, ju lutemi kontaktoni ofruesin e mediave sociale. Në këtë sfond, ju rekomandojmë që të lexoni njoftimet aktuale të mbrojtjes së të dhënave të ofruesve të lartpërmendur të mediave sociale.
 3. Transferimi i të dhënave bëhet pavarësisht nëse keni një llogari me ofruesin e mediave sociale dhe nëse jeni regjistruar atje. Nëse jeni identifikuar në ofruesin e mediave sociale, të dhënat që mbledhim mund të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj me ofruesin e mediave sociale. Ne ju rekomandojmë që të dilni rregullisht pas përdorimit të një rrjeti social, por veçanërisht përpara se të aktivizoni butonin, pasi kjo mund t'ju ndihmojë të shmangni caktimin në profilin tuaj me ofruesin e mediave sociale.
 4. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 Nënpara. 1 lit. f  i GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të kontrolluesit, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është zbatimi i linqeve në faqet e mediave sociale.
 5. Të dhënat nuk ruhen nga ne. Informacioni mbi periudhën e ruajtjes, si dhe informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të tyre nga ofruesi i mediave sociale mund të gjenden në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të këtyre ofruesve të komunikuara më poshtë. Aty do të merrni gjithashtu informacione të mëtejshme mbi të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj.
 6. Adresat e ofruesve përkatës të mediave sociale dhe URL-ja me njoftimet e tyre për mbrojtjen e të dhënave:
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin D2 Ireland; http://www.facebook.com/policy.php; further information on data collection: http://www.facebook.com/help/186325668085084;
 • Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland; https://twitter.com/de/privacy;
  Twitter also processes your personal data in the USA and other countries and has subjected itself to EU-US-Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO;
 • Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

§ 6 Integrimi i videove në YouTube

 1. Ne kemi integruar videot e YouTube në ofertën tonë në internet, të cilat ruhen në http://www.YouTube.com dhe mund të luhen drejtpërdrejt nga faqja jonë e internetit, në mënyrë që oferta e faqes në internet të jetë tërheqëse dhe informuese. Të gjitha këto janë të integruara në "modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave", d.m.th. asnjë të dhënë për ju si përdorues nuk transmetohet në YouTube nëse nuk i luani videot. Vetëm kur luani videot do të transmetohen të dhënat e përmendura në paragrafin 2. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këtë transmetim të të dhënave.
 2. Duke vizituar faqen e internetit të YouTube ose duke luajtur videot, YouTube merr informacionin se ju keni hyrë në nënfaqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Gjithashtu, transmetohen të dhënat e përmendura në § 3 të kësaj deklarate. Kjo ndodh pavarësisht nëse YouTube ofron një llogari përdoruesi nëpërmjet së cilës jeni identifikuar ose nëse nuk ekziston asnjë llogari përdoruesi. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi që të dhënat tuaja të lidhen me profilin tuaj në YouTube, ju rekomandojmë që të dilni nga llogaria përpara se të klikoni mbi butonin Luaj.
 3. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 Nënpara. 1 lit. f i GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të kontrolluesit, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është zbatimi i YouTube . 
 4. Të dhënat nuk ruhen nga ne. Informacioni mbi periudhën e ruajtjes dhe informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave nga YouTube mund të gjenden në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit të dhëna më poshtë. Aty do të merrni gjithashtu informacione të mëtejshme për të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google gjithashtu përpunon të dhënat tuaja personale në SHBA.

§ 7 Integrimi i Google Maps

 1. Ne kemi integruar Google Maps në ofertën tonë në internet, të cilat ruhen në https://www.google.de/maps dhe mund të luhen direkt nga faqja jonë e internetit, në mënyrë që ta bëjmë ofertën e faqes në internet tërheqëse dhe informuese. Vetëm kur përdorni hartat, p.sh. për të llogaritur itinerarin, a do të transferohen të dhënat e përmendura në § 2. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këtë transmetim të të dhënave.

 2. Duke vizituar faqen e internetit, Google Maps merr informacionin që ju keni thirrur në nënfaqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Gjithashtu, transmetohen të dhënat e përmendura në § 3 të kësaj deklarate. Kjo ndodh pavarësisht nëse Google ofron një llogari përdoruesi nëpërmjet së cilës jeni identifikuar ose nëse nuk ekziston asnjë llogari përdoruesi. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi që të dhënat tuaja të lidhen me profilin tuaj, ju rekomandojmë që të dilni nga llogaria para se të klikoni në Google Maps.
 3. Baza ligjore për këtë përpunim është Neni 6 Nënpara. 1 lit. f  i GDPR. Ky autorizim lejon përpunimin e të dhënave personale brenda fushës së "interesit legjitim" të kontrolluesit, për aq sa të drejtat, liria ose interesat tuaja themelore nuk mbizotërojnë. Interesi ynë legjitim është zbatimi i Google Maps në faqen tonë të internetit.
 4. Të dhënat nuk do të ruhen nga ne. Informacioni mbi periudhën e ruajtjes, si dhe informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe shtrirjen e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të tyre nga Google mund të gjenden në deklaratat e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit të dhëna më poshtë. Aty do të gjeni gjithashtu informacione të mëtejshme për të drejtat tuaja në lidhje me këtë dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google gjithashtu përpunon të dhënat tuaja personale në SHBA.

§ 8 Pyetje dhe komente

 1. Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave. Nëse keni ndonjë pyetje ose sugjerim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave në Messer, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktonime e-mail. 
 2. Ne rezervojmë të drejtën për të rregulluar dhe përditësuar këtë politikë të privatësisë sipas nevojës. Përditësimet e kësaj politike të privatësisë do të postohen në faqen tonë të internetit. Ndryshimet do të zbatohen që nga koha kur ato publikohen në faqen tonë të internetit. Prandaj ju rekomandojmë që të vizitoni rregullisht këtë faqe për të mësuar rreth përditësimeve të bëra.

 

* * * * *

Status: 2021-08