Ju mund të blini produktet në vendin tuaj:
X

kundeninfo title

INFORMACION PËR KLIENTËT DHE PARTNERËT TANË


Të nderuar partnerë të biznesit, zonja dhe zotërinj,

Ju lutemi t'i kushtoni vëmendje informacionit tonë për mënyrën sesi ne po trajtojmë Koronavirusin (COVID-19):

Për Messer-in, shëndeti dhe siguria e punonjësve dhe të partnerëve tonë të biznesit si edhe sjellja e përgjegjshme janë elementet kryesore të kulturës tonë korporative.

Për këtë arsye kemi implementuar masa gjithëpërfshirëse për të mbrojtur shëndetin e punonjësve dhe partnerëve tanë – kudo që është e mundur, aktualisht punonjësit tanë po punojnë nga shtëpia ose të ndarë fizikisht. Në ato zona ku kjo nuk është e mundur, ne kemi kaluar pjesërisht në punë me turne të shumta. Shpresojme që kjo do të na ndihmoj të sigurojmë shëndetin e punonjësve dhe partnerëve tanë sa më shumë të jetë e mundur, të frenojmë përhapjen e virusit dhe në të njëjtën kohë të vazhdojmë funskionet normale të punës. Megjithatë, nëse ndodhin vështirësi ose vonesa në kryerjen e dërgesave ose shërbimeve, do ju njoftojmë sa të jetë e mundur në kohë të mjaftueshme.

Grupet për menaxhimit e pandemive sigurojnë që autoritetet e shëndetit mbështeten në parandalimin ose frenimin e përhapjes së Koronavirusit dhe që të sigurohet furnizimi i sasive në rritje të ndjeshme të gazeve mjekësore, veçanerisht oksigjenit.

Si partnerë të biznesit dhe gjithashtu si anëtarë të komunitetit ndërkombëtar ne jemi të përkushtuar që të bejmë më të mirën dhe të punojmë bashkë me të gjithë partnerët tanë në mënyrë solidare në këtë kohë të vështirë.

Nëse ju blini nga ne gaze në enë presioni (cilindra gazi), ju lutemi të na informoni menjëherë nëse cilindrat tona të gazit kanë qenë në kontakt me njerëz të infektuar.

 
Shume faleminderit për bashkëpunimin.

Grupi juaj Messer.

 

--------------------

 

INFORMATION TO OUR CUSTOMERS AND PARTNERS


Dear business partners, ladies and gentlemen

Please note our information about our handling of the corona virus (COVID-19):

For Messer, the health and safety of our employees and business partners as well as responsible behavior are key elements of our corporate culture.

We have therefore implemented extensive measures to protect the health of our employees and partners - wherever possible, our employees are currently working from home or physically separated. In those areas where this is not feasible, we have partly switched to multi-shift operation. We hope that this will help us to ensure the health of our employees and partners as far as possible, to contain the spread of the virus and at the same time maintain normal business operations. Nevertheless, should difficulties or delays occur in the implementation of deliveries or services, we will inform you as far as possible in sufficient time.

Pandemic teams ensure that the health authorities are supported in preventing or delaying the spread of the corona virus and that the supply of significantly increased quantities of medical gases, especially oxygen, is secured.

As a partner of business and also as a member of the international community, we are committed to do our best and to work with all our partners solidarity in this difficult time.

If you purchase gases from us in pressure vessels (gas cylinders), please inform us immediately if our gas cylinders have come into contact with infected persons.


Many thanks for your cooperation

Your Messer Team