Breadcrumb

Bulk supply

Furnizimi i gazeve të lëngshëm në sasi të mëdha në enë kriogjenike

Konceptet e furnizimit të gazeve të lëngshëm në sasi të mëdha në enë kriogjenike - Instalime te klientët – Rezervuaret për ruajtjen e gazeve të lëngshëm – Rezervuar për ruajtjen e gazeve të kompresuar - Opsionet e telemetrisë - Oferta tregtare

FURNIZIMI NЁ SASI TЁ MЁDHA NЁ ENЁ KRIOGJENIKE I OKSIGJENIT, AZOTIT, HELIUMIT, HIDROGJENIT OSE DIOKSIDIT TЁ KARBONIT

KONCEPTET E FURNIZIMIT TЁ GAZEVE TЁ LЁNGSHЁM NЁ SASI TЁ MЁDHA NЁ ENЁ KRIOGJENIKE

Mënyra më ekonomike për furnizimin me gaz mesatarisht dhe në sasi të mëdha. Gazet transportohen në formë të lëngshme ose të kompresuar në një rimorkio, që është vetëm për këtë qëllim, në rrugë ose me tren. Messer operon një flotë të shtigjeve kriogjenike që janë vetëm për qëllimin e transportit për lëngjet kriogjenike si oksigjeni, azoti, argoni ose dioksidi i karbonit. Për gazet e kompresuar, rimorkiot me tuba sigurojnë furnizimin e heliumit dhe hidrogjenit. Janë vendosur procese speciale dhe programe shtesë të gjurmueshmërisë për përdorime të caktuara specifike, si për shëmbull, për transportin e gazeve mjekësore dhe ushqimore zbatohen kërkesat e duhura ligjore.

Itineraret e përditshme për dorëzimin e produkteve përgatiten bazuar në të dhënat e konsumit dhe telemetrisë: rimorkiot marrin produktin nga impianti i prodhimit dhe furnizojnë produktin në premisat e klientëve. Qëllimi është të jemi në gjendje të arrijmë një furnizim të pandërprerë të produktit në mënyrë që klientët tanë të mund të përqendrohen në biznesin e tyre dhe të mbeten të sigurt se gazi do të jetë i pranishëm në ambientet e tyre

INSTALIMET TE KLIENTЁT – REZERVUARЁT KRIOGJENIK

Në premisat e punës së klientit, Messer propozon një enë ruajtje e cila është projektuar për të plotësuar kërkesat e furnizimit tuaj me gaz. Pyetjet në vijim duhet të përgjigjen përpara se të projektohet instalimi i furnizimit të mjaftueshëm:

· çfarë garancie ruajtjeje është vendosur

· a ka nevojë për një koncept rezervë

· a keni nevojë për një avullues për ta kthyer pjesën më të madhe të lëngut në rezervuar në gas

· a keni ndonjë kërkesë të veçantë për sasi të mëdha me presion

· në cilat vendndodhje mund të instalohen enët e ruajtjes për të përmbushur kërkesat ligjore në premisat tuaja të punës

· çfarë masash shtesë sigurie duhet të vendosen për të mbrojtur punonjësit tuaj

· a është koncepti i integruar në konceptin tuaj të alarmit

· çfarë lloj programi trajnimi është i nevojshëm për punonjësit tuaj

INSTALIME TE KLIENTЁT- RIPARIM DHE MIRЁMBAJTJE

Messer jo vetëm që instalon instalimet e klientëve por gjithashtu siguron mirëmbajtjen dhe riparimet e nevojshme në përputhje me rregulloret dhe kërkesat e fundit ligjore. Messer gjithashtu do të propozojë një ndryshim në konfigurim në rast se profili i konsumit dhe aspektet e tjera të furnizimit do të kërkojnë një koncept të rishikuar të furnizimit.

OPSIONET E TELEMETRISЁ

Klientët tanë presin furnizim të besueshëm duke respektuar urdhrat dhe afatet pavarësisht nga mënyra e furnizimit. Nëse konsumi juaj është i çrregullt dhe zgjidhja e telemetrisë Messer mund të jetë një opsion i mire, kontaktoni me ne, ne do të punojmë me ju me kënaqësi për të gjetur zgjidhjen që plotëson më së miri nevojat tuaja.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.