Revised Customer process starter culture freezing in the Food & Beverages sector

Starter culture freezing

Aiming for a high survival rate

PROCESS DESCRIPTION

Manufacturers of starter cultures for yoghurts, cheese, etc. freeze the culture material in blocks and then dry it in freeze dryers. Sometimes the frozen blocks are also processed to granules to shorten the drying time. However, the survival rates of the cultures are not optimal with this method.   

An alternative is the technique of pelletizing. Here liquid or paste-like substances are fixed as pellets with the help of a cryogenic cooling medium. The process uses both the evaporation enthalpy of liquid nitrogen as well as the cooling energy of the cold gas.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.