Breadcrumb

Karakterizimi i përzierjeve të gazeve

Karakterizimi i përzierjeve të gazeve

Përbërja e Përzierjeve të Gazeve

Përbërja e një përzierjeje gazesh përcaktohet nga sasia e përbërësve të ndryshëm në përzierje.Mund të përdoren njësi të ndryshme për të përcaktuar përqendrimet. Sasia e substancës (% ose ppm) përdoret shpesh, pasi kjo njësi është e pavarur nga presioni dhe temperatura. Gjithashtu të përhapura janë përmbajtja e vëllimit dhe përqendrimi i masës. Këto njësi që varen nga presioni dhe temperatura përcaktohen në kushte standarde (0 ° C dhe 1013 mbar). Për konvertimin nga një njësi në një tjetër Messer përdor programe kompjuterike që bazohen në standardin EN ISO 14912 (Analiza e gazit - Konvertimi i të dhënave të përbërjes së përzierjes së gazeve).
Mundësia që të realizohet një përzierje gazesh është e kufizuar nga kufizime kimike, fizike dhe të sigurisë. Për shembull, përzierjet e gazeve që përmbajnë edhe përbërës oksidues edhe përbërës të ndezshëm mund të prodhohen vetëm në kushte të kufizuara. Këtu te Messer kemi një grup ekspertësh me përvojë që kontrollon çdo përzierje individuale gazesh e cila prodhohet për herë të parë dhe përcakton në mënyrë të detajuar të gjithë parametrat e procesit. Për llogaritjen e përzierjes përdoret një paketë termodinamike softueri e zhvilluar posaçërisht për këtë arsye.

 

Toleranca, Pasiguria dhe Periudha e Stabilitetit të një Përzierje Gazesh

Toleranca (e prodhimit) përshkruan devijimin e lejuar të përqendrimit aktual (vlerës aktuale) të një komponenti nga përqendrimi i kërkuar (vlera e vlerësuar). Në varësi të procesit të prodhimit, diapazonit të përqendrimit dhe llojit dhe numrit të përbërësve, toleranca është normalisht nga 5% deri në 10% (relativ).

Vlera aktuale e një komponenti mund të shprehet vetëm me një shkallë të pasigurisë. Certifikatat e Messer-it deklarojnë gjithmonë pasigurinë e zgjeruar me faktorin e mbulimit k=2, që do të thotë se vlera e vërtetë qëndron me një probabilitet prej 95% në intervalin e specifikuar.

Kur përzierjet e gazeve përdoren për kalibrimin e instrumenteve të matjes, përmbajtja e një bombule gazi shpesh zgjat për shumë muaj. Periudha e stabilitetit specifikon kohën nga data e prodhimit për të cilën vlen vlera aktuale në certifikatë. Zakonisht kjo periudhë është 12 muaj, megjithëse mund të ketë periudha më të gjata të stabilitetit për shumë përzierje gazesh (Long Life Option - Opsioni i JetëGjatësisë).

Në këtë kontekst, trajtimi i brendshëm i bombulave të gazit luan një rol vendimtar. Prodhimi i përzierjeve të qëndrueshme të gazeve është i mundur vetëm përmes trajtimit paraprak të plotë dhe të qëndrueshëm të bombulës me cikle të gjata pastrimi dhe evakuimi në temperatura të larta, si dhe procedurat e përshtatshme të kondicionimit.

 

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Download Files Portlet

GAZET SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Download selection