Revised Customer process secondary operations in the Glass & Minerals sector

Secondary operations

Finishing of glass products

Polishing burners

Flame polishing is based on fast melting of very thin glass layer on already finished shaped product. Due to surface tension on the molten layer it removes small surface faults and makes the surface with shining briliance. Outer mixing burners enable to work with wide range of mixtures, from reducing to oxidising flame character.

Revised Application technology secondary operations in the Glass & Minerals sector

Secondary operations

Optimizing product quality

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.