revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Asset Publisher

Termat dhe Kushtet e Blerjes të "Messer Albagaz"

Kushtet e përgjithshme të blerjes

Termat dhe Kushtet e Shitjes

Termat & Kushtet e Përgjithshme të Shitjes të "Messer Albagaz" sh.p.k.

Termat dhe Kushtet e Blerjes

Kushtet e përgjithshme të blerjes

Kodi Sjelljes për Partnerët e Biznesit

Kodi Sjelljes për Partnerët e Biznesit Në Messer, ne përpiqemi të veprojmë gjithmonë me një shkallë të lartë integriteti dhe...

Kodi Sjelljes

Kodi i Sjelljes Kodi ynë i Sjelljes krijon një bazë të qëndrueshme nga e cila ne zbatojmë norma etike si integriteti,...

Pajtueshmëria

Pajtueshmëria

Pajisje

Informacion mbi pajisjet

Lidhje të jashtme

Legal Terms ...

Deklarata e Parimeve

Të Drejtat e Njeriut dhe Kushtet e Punës në Messer

Udhëzues për Sigurinë

Udhëzues për Sigurinë

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.