Termat dhe Kushtet e Blerjes të "Messer Albagaz"

Termat & Kushtet e Përgjithshme të Blerjes së "Messer Albagaz" sh.p.k.

Këto terma dhe kushte të blerjes janë ekskluzivisht të vlefshme. Terma dhe kushte të tjera (devijuese, të kundërta ose shtesë) të Furnizuesit zbatohen vetëm nëse dhe për aq sa konfirmohen shprehimisht me shkrim nga Blerësi. Kjo vlen edhe nëse Blerësi nuk kundërshton termat dhe kushtet e tjera ose pranon dorëzimin/lëvrimin pa kundërshtim. Këto terma dhe kushte të blerjes zbatohen gjithashtu për transaksionet e biznesit me Furnizuesin në të ardhmen.